Toyota Verblitz
0 : 0

Nagoya Mizuho Athletics Stadium (Nagoya)
Toshiba Brave Lupus Tokyo