Tsybikov, Zhargal Yurievich
3 : 0

Girevenkov, Alik